Polityka prywatności

Korzystając z tej strony, powierzasz nam swoje dane

Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej Wójcik Rogalska-Paluch Radcowie Prawni Spółka Partnerska wobec Użytkowników stron internetowych serwisu https://kancelariawrp.pl/ („Serwis”) oraz klientów (w tym potencjalnych) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu oraz klientów (w tym potencjalnych), które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Wójcik Rogalska-Paluch Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 9, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000881033; NIP:8291747741, REGON: 388044590.

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować: 

 • telefonicznie: (+48 43) 823 55 55, 
 • pod adresem e-mail: biuro@kancelariawrp.pl, 
 • w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. Komisji Edukacji Narodowej 9, 98-220 Zduńska Wola.

Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu

1) CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA, KATEGORIE DANYCH
OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak prezentowanie oferty Kancelarii czy przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 2. Nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy Użytkowników Serwisu nie będą zapisywane, chyba że Użytkownik Serwisu poda je dobrowolnie w skierowanym do nas zapytaniu.
 3. Przetwarzamy również dane Użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego działania.
 4. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej) odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia – urządzenie może udostępniać ustawienia, przy użyciu których Użytkownik może kontrolować zbierane informacje.

2) ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.
 2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu.  Poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:
  • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
  • data i godzina wejścia,
  • nazwa i adres URL,
  • website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
  • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia
   działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego
   sieć internet Użytkownikowi Serwisu.
 3. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę).

3) UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
 2. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl
 4. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom Wójcik Rogalska-Paluch Radcowie Prawni Spółka Partnerska, którzy przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony powierzonych im danych. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby Wójcik Rogalska-Paluch Radcowie Prawni Spółka Partnerska zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (USA), tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.
 6. Strona zawiera osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem.

Zasady przetwarzania danych osobowych klientów kancelarii

1) CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA, KATEGORIE DANYCH
OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to
  niezbędne do: 
  • zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług prawnych,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów, w celach archiwalnych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
 2. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 
  • dane identyfikacyjne takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia; 
  • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania; 
  • dane dotyczące działalności zawodowej i gospodarczej, stanu cywilnego, wykształcenia, wizerunku, sytuacji majątkowej i finansowej, rodzinnej – jeśli jest to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy.

2) UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 
  • współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, 
  • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe), 
  • podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowo- finansowe, pocztowe oraz kurierskie. 
 2. Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego w stosunku, do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

3) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się̨ postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

W pozostałych wypadkach dane przechowywane są przez okres:

 • celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu; 
 • celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4) ZABEZPIECZENIA

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy:

 • Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania.
 • Kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów.
 • Ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy, podwykonawcy i współpracownicy Wójcik Rogalska-Paluch Radcowie Prawni Spółka Partnerska, kiedy jest to uzasadnione zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO i niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

5) PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych wyżej Użytkownik Serwisu/Klient Kancelarii może skorzystać
poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@kancelariawrp.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Komisji Edukacji
  Narodowej 9, 98-220 Zduńska Wola.