Law Firm

Wójcik
Rogalska-Paluch

For over a decade we supporting companies in business challenges.


About us

We build relationships,
that inspire success

We advise in a comprehensive way, providing constant services to business entities, but we also cooperate with individuals

We register limited liability companies online within 24 hours. We represent our clients in courts, administrative courts, public and tax authorities. We draft pleadings, legal opinions and contracts – also in English and German. We help you make business decisions and choose the best solutions.

So far, we have advised over 3000 companies and individual clients. We have conducted over 2000 court cases. We believe that the quality of our services will meet the needs of every company on the market.

3000+

Satisfied customers

2000+

Conducted court cases


Values

Values ​​that play paramount
role
in the life of our company

Relations

We focus on building lasting and strong relationships with our clients. We are committed to strengthening our community.

Respect

We listen deeply, engage and care. We are here to help you at every stage of the procedure.

Knowledge

Science is a constant pursuit, so we pride ourselves on our extensive knowledge.

Ambition

It is this constant ambition that has led to the company’s rapid growth and strong reputation.


Practices

We provide related services with legal services for companies and individual clients

Economic Law

Kancelaria wspiera przedsiębiorców z zakresu:

 • wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej lub planowanej inwestycji, z uwzględnieniem procesów:
  • rejestracji,
  • przekształcenia,
  • łączenia,
  • podziałów spółki oraz transakcji nabycia i przejęcia spółek (w tym obrotu udziałami/akcjami/ogółem
   praw i obowiązków), a także zakończenia działalności gospodarczej.
 • kompleksowej obsługi korporacyjnej spółki, tj. przygotowywanie umów spółek, uchwał wspólników, uchwał zarządu, regulaminów zarządu czy rady nadzorczej,
 • analiz prawnych przedsiębiorstwa (w tym due diligence),
 • umów inwestycyjnych,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądem.

Tax Law

Doradzamy w zakresie:

 • prawidłowej formy opodatkowania,
 • udzielamy porad w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków i opłat lokalnych,
 • reprezentujemy podmioty podczas kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowań podatkowych i celnych.

Civil Law

Kancelaria specjalizuje się w zakresie sporządzania umów i ich opiniowania – także w języku angielskim i niemieckim.

Sporządzamy i weryfikujemy umowy takie jak:

 • umowy ramowe o współpracy,
 • umowy sprzedaży, dostawy, agencyjne,
 • umowy zlecenia, o dzieło,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy o zachowaniu poufności,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy inwestycyjne,
 • umowy z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • umowy najmu, dzierżawy, użytkowania.

Kancelaria pomaga w tworzeniu umów od podstaw, zindywidualizowanych do potrzeb Klienta i jego sytuacji faktycznej. Oceniamy projekty umów, jakie Klient otrzymuje od kontrahenta i wskazujemy na postanowienia, które wymagają zmiany oraz na te najbardziej ryzykowne. Wspieramy w trakcie negocjacji. Reprezentujemy przed sądem w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi także w zakresie:

 • nieruchomości (zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, eksmisja, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, służebności, w tym służebności przesyłu), 
 • prawa zobowiązań, w tym postępowań reklamacyjnych i gwarancyjnych.

Transport Law

Prowadzimy sprawy z zakresu transportu krajowego (prawo przewozowe) oraz międzynarodowego (konwencja CMR), w szczególności sprawy dotyczące:

 • uszkodzenia i zniszczenia towaru,
 • opóźnienia w dostarczeniu przesyłki,
 • uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi,
 • niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego,
 • sprawy z zakładami ubezpieczeń,
 • sprawy związane ze szkodami komunikacyjnymi,
 • ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jak i spedytora.

Prowadzimy stałą i bieżącą obsługę prawną firm transportowych z zakresu transportu krajowego jak i międzynarodowego.

Labor Law

Doradzamy w zakresie:

 • stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, w tym umów z agencjami pracy tymczasowej, umów leasingu pracowniczego, umów outsourcingu,
 • zatrudniania cudzoziemców,
 • zatrudniania menadżerów, w tym umów z zakresu tzw. samozatrudnienia,
 • przygotowywania dokumentacji pracowniczej dotyczącej rekrutacji, podjęcia i ustania stosunku pracy, z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych,
 • tworzenia uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • reprezentowania pracodawców w sporach z pracownikami,
 • wsparcie w przypadku kontroli PIP czy ZUS,
 • w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Administrative Law

Sporządzamy:

 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej,
 • skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach m.in. podatkowych i budowalnych,
 • skargi związane z bezczynnością organów administracyjnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Construction and real estate law

Prowadzimy sprawy dotyczące:

 • decyzji budowlanych,
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych i innych decyzji związanych z szeroko rozumianym procesem budowalnym.

Zapewniamy pełne wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, administracyjnego i cywilnego, w tym obejmujące przygotowywanie projektów umów (np. o roboty budowlane, transakcji zbycia i nabycia nieruchomości, umów deweloperskich itp.), opinii prawnych, wniosków, podań, zażaleń, skarg, a także pism w toku postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych.

Prowadzimy stałą i bieżącą obsługę prawną firm budowlanych oraz deweloperów. Reprezentujemy zarówno wykonawców, generalnych wykonawców, podwykonawców jak i osoby fizyczne.

Debt Recovery

Kancelaria zajmuje się w sposób kompleksony windykacją należności. Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz pozwy w postępowaniu upominawczym i nakazowym. Reprezentujemy strony w postępowaniach przed sądami i komornikami. 

Występujemy przed e-Sądem w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Prowadzimy sprawy w ramach europejskiego nakazu zapłaty i postępowania w sprawach drobnych roszczeń na terenie całej Europy, sporządzając pozwy i pisma w języku angielskim i niemieckim. 

Pośredniczymy w kontaktach z dłużnikami i komornikami, na bieżąco informując klientów o stanie egzekucji i możliwościach postępowania w sprawie.

Rodo

Kancelaria oferuje usługi związane z wdrożeniem RODO oraz wsparcie i obsługę prawną w zakresie związanym z ochroną danych osobowych.

 Oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”),
 • wsparcie przy ustaleniu podstaw prawnych, na których opiera się przetwarzanie danych osobowych, sprawdzenie umów, które wymagają zawarcia umów powierzenia, analizę dokumentów i procesów wykorzystywanych w relacjach z klientami, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem zapewnienia ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie indywidualnej dokumentacji zgodnej z RODO i odpowiadającej wymogom i specyfice klienta, m.in: polityki ochrony danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, wzoru klauzul informacyjnych dla pracowników, współpracowników, kontrahentów, wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wzoru umowy powierzenia, wzoru rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności,
 • bieżące wsparcie przy wdrożeniu przygotowanej dokumentacji oraz zaleceń
 • wskazanych w raporcie po-audytowym zaakceptowanych przez klienta, a także
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla pracowników klienta,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Team

Our experts


Contact

Contact our office

Wójcik Rogalska-Paluch
Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Address

ul. Komisji Edukacji Narodowej 9
98-220 Zduńska Wola

REGON: 388044590
NIP: 8291747741
KRS: 0000881033

Contact details

tel.: 43 823 55 55
e-mail: biuro@kancelariawrp.pl

Opening hours

Monday: 10:00 – 20:00
Tuesday – Friday: 8:00-16:00


  *Required field
  The administrator of personal data is the Wójcik Rogalska-Paluch Law Firm. Read more in our Privacy Policy.